• Välmommen

  An advent retreat is a time of spiritual attentiveness so as to be more ready for the arrival of Christ into our lives

  Ordet "reträtt ", som vi använder här, är inte något som alla genast kan förstå. Dess ursprungliga betydelse har en militär innebörd och betyder tillbakadragande från strid. Men dess religiösa betydelse skulle kunna betecknas som ett tillbakadragande från strid. Eller om det kan anses för starkt, ett tillbakadragande för en tid i bön och för att kunna bege sig till en särskilt enskild plats. För de flesta av er som lyssnar på dessa reflektioner, skall avskildheten inte vara ett yttre ställe, som en reträttbyggnad, utan ett inre rum för uppmärksamhet. Vi kommer att här ge er några förslag på hur man skapar en kvalitetsfylld atmosfär för att kunna lyssna och vara närvarande, så att den helige Ande kan verka inom oss.     
  Det här kallas för en adventsreträtt. Också här finner vi en vanlig och en religiös mening. Vi talar t.ex. om datorns ankomst som en viktig nyhet, som kom att förändra vår värld. Den religiösa termen pekar emellertid, som vi vet, fram mot en tidsperiod som leder fram till jul, en med andra ord mycket annorlunda och viktig ankomst, som kom att förändra vår värld.
  Shakespeare lät genom Hamlet säga att beredskap är allt. En adventsreträtt är en tid för andlig uppmärksamhet och för att i år bli mer redo för Kristi ankomst in i våra liv.
  För att komma in i vårt adventsäventyr föreslår jag att vi börjar med en julberättelse ur Matteusevangeliet, som handlar om de tre vice männen. Den är mycket välkänd och älskad av barn för att den går så lätt att dramatisera. Men, som vi kommer att se, är det ett drama om vuxen tro. Olika moment i denna berättelse kommer att ge oss tillfälle till reflektioner och personlig bön.

 • Introduction

  We need to retreat from the daily bustle and create some silence and stillness

  Hur skall vi närma oss detta meditations- och böneäventyr? Kanske är det första och mest fundamentala kravet för en reträtt att vi helt enkelt lugnar ner oss och söker stillhet. Våra liv är mycket splittrade. "Världen är alltför mycket involverad i oss" sade författaren Wordsworth, och det har aldrig funnits så mycket värld! För att finna enkelhet behöver vi därför fly undan dess splittring och fragmentering. Vi behöver dra oss tillbaka från det dagliga jäktet och skapa oss en atmosfär av stillhet, tystnad, enkelhet och tålamod. Men det tar tid att slå sig till ro. För att gradvis kunna uppnå en viss mottaglighet för Gud behöver de flesta en förmåga att finna stillhet.  
  Vad menar vi med förmåga att finna stillhet? Till en viss del kanske du känner till det. Genom att helt enkelt lyssna på alla ljuden omkring dig och låta det  uppfylla dig. Eller genom att vara uppmärksam på hur du andas in och ut, eller upprepa något ord eller uttryck som "kom, Herre Jesus". Eller genom att iaktta en ljuslåga och låta det fokusera på din uppmärksamhet och samtidigt slå bort alla andra tankar eller förnimmelser ur ditt medvetande. Se hur det hjälper dig. Kom ihåg att det inte är en fråga om teknik, utan om beredskap, en beredskap för Gud. 

 • Praktikaliteter

  Eexpress within yourself a prayer of desire to discover what God wants you to discover in this meditation

  Varje reflektionsmoment över de vice männen ger ett annorlunda perspektiv på berättelsen och bönens inledningen blir då en annan. Läs alltid dessa kommentarer omsorgsfullt men med målet att finna en eller två aspekter som föranleder dig att stanna upp och be. Du kan alltid återkomma en annan dag för andra synpunkter.
  Läs på samma sätt igenom bibelavsnitten. Det skall ske långsamt. Se om ett eller två av  dem gör starkare intryck på dig än de andra. Lita på det och försök inte att välja allt ur dem! Dessa korta citat är avsedda att hjälpa dig, att på ett mer personligt sätt komma in i berättelsen om de vice männen. Det kan hjälpa dig att flera gånger upprepa meningen, vilket skall göras långsamt och vördnadsfullt. Gradvis kan du komma att finna att du kan stilla vila i orden eller i någon aspekt på berättelsen  som förefaller dig särskilt viktig.
  För att summera, läs först reflektionen och meditera sedan över bibelavsnitten, och för det tredje, förbli stilla i ditt inre för att kunna se vilken aspekt av det, som du just läst, som talar starkare eller mer personligt till dig. För att kunna fördjupa dig i din inre tystnad, så slut ögonen och be en tyst bön, att du skall upptäcka det som Gud vill att du skall upptäcka under denna meditation. Låt denna bön leda dig till vördnad och hopp. Stanna kvar i meditationen så länge du kan, och kom sedan tillbaka för att åter läsa de bibelcitat eller reflektioner som gjorde störst intryck på dig.  

Hem